30.05.2019

V Bratislave sa 30. mája konala konferencia krajín V4 o budovaní partnerstiev pre implementáciu Agendy 2030 a inovatívnych spôsoboch napĺňania cieľov udržateľného rozvoja. Pnel 3 bol venovaný vzdelávaniu pre udržateľný rozvoj a jeho praktické výsledky a na pozvanie Úradu podpredsedu Vlády SR, v ňom mala zastúpenie aj Požičaná planéta. Mgr. Imricha Jakaba, PhD, ktorý je dušou a rozhodujúcim tvorcom Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax Požičaná planéta bol jedným z diskutujúcich panelu 3.

Mňa zaujalo najmä to, keď zástupca OECD pre vzdelávanie a zručnosti, hlavný rečník Dirk Van Damme, uviedol vo svojej prezentácii ako kľúčové tézy: – musíme sa usilovať o zmenu postojov mladých ľudí;  – o angažovanosť a zodpovedný životný štýl.

Akoby čítal tézy z našej prezentácie pre školy, ktorú sme pripravili pre minulotýždňové stretnutia s učiteľmi základných škôl v krajských mestách SR.

Ďalším významným poznatkom z konferencie je to, že sa potvrdili ďalšie tézy z našej prezentácie, že stále len s problémami zrozumiteľne formulujeme, čo to znamená, žiť svoj život tak, aby bol v súlade s trvalo udržateľným rozvojom našej civilizácie. A napokon to, že naša práca má zmysel, že sa nielen podieľame na plnení najdôležitejšej úlohy našej civilizácie, ktorou TUR nesporne je, ale že tiež prinášame inovatívne postupy a metódy a máme jedinečnú príležitosť uspieť nielen v SR.

Jaroslav Blaško