Späť na aktuality

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ktorý oslavujeme 22. apríla, sme si pre Vás pripravili rozhovor s tvorcami programu Požičaná planéta - Jaroslavom BlaškomImrichom Jakabom, ktorí sa spolu stretli pri práci na programe. Vďaka tomuto spojeniu vzniká na Slovensku unikátny a komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj.

https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/04/Green-Organic-Linktree-Profile-Image-1-300x200.png

Jaroslav Blaško

https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/04/Green-Organic-Linktree-Profile-Image-300x200.png

Imrich Jakab

Prečo práve Požičaná planéta?

Jaroslav Blaško: Je to nesmierne dlhá cesta. Keď som sa pred mnohými rokmi začal venovať dokumentovaniu vodných biotopov, bolo naozaj ťažké si pripustiť, že to, čo sa deje pred kamerou je všeobecná realita. Keď som sa priblížil k zničenej časti biotopu, tak som radšej vypol kameru. Až neskôr som si uvedomil, že devastovanie je, bohužiaľ, súčasťou našej reality a je veľmi dôležité tieto zmeny dokumentovať. Rozdiel je totiž v tom, že súš menia ľudia po tisícročia a tieto zmeny už ani nevnímame. Počas tej dlhej doby sme sa dopracovali k akejsi všeobecnej ľahostajnosti, stratili sme súdnosť a mieru a považujeme za normálne, že vo všetkých smeroch vyhráva ľudská chamtivosť.

Na rozdiel od súše, sa vplyv ľudskej činnosti na vodné biotopy prejavuje iba v priebehu posledných pár desiatok rokov a je drastický a dramaticky rýchly. Prakticky na vlastné oči sledujeme, ako sa mení panenská, divoká príroda na bezduché ruiny. Na týchto zmenách reálne vieme demonštrovať jednotlivé princípy udržateľného rozvoja, ktorého podpora sa stala základom programu Požičaná planéta. Jeho názov je odvodený od starej múdrosti: Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí". Zmyslom a cieľom programu je prispieť ku zmene postojov a k zodpovednému životnému štýlu, ktorý bude v súlade s udržateľným rozvojom našej civilizácie.

V čom je program inovatívny?

Imrich Jakab: Inovatívnosť programu spočíva hlavne v jeho komplexnosti a rôznorodosti. Na jednej strane sa nám podarilo vytvoriť sadu rôznorodých a navzájom prepojených učebných pomôcok pozostávajúcich z filmového dokumentu, literárnych príbehov, metodickej príručky pre učiteľov a z enviro-zošitov pre žiakov. Na strane druhej sme účelovo skombinovali viaceré tradičné aj aktivizujúce vyučovacie metódy a formy, ako napríklad skupinovú prácu, projektové či bádateľské vyučovanie, prácu s pracovnými listami a s informačno-komunikačnými technológiami, outdoor vzdelávanie, dramatizáciu, hranie rolí, školské pokusy a pod. Rôznorodosť je rovnako špecifická aj v obsahu vzdelávania programu Požičaná planéta. Kľúčové témy udržateľného rozvoja sme zapracovali do cieľov environmentálnej výchovy a prepojili sme ich s obsahom prírodovedných ako aj spoločenskovedných predmetov na základnej škole. Program má silný potenciál nielen vo formálnom vzdelávaní v podmienkach základných škôl, ale aj v mimoškolskej environmentálnej výchove realizovanej prostredníctvom záujmových krúžkov, či vo výchove v rodinnom prostredí.

Čo pre Vás znamená práca na programe Požičaná planéta?

Jaroslav Blaško: Voda mi poskytla úžasné zážitky. Obdarila ma stovkami unikátnych stretnutí a vďaka tomu, že je to ešte stále divoká príroda, mám pocit, že pobyt v nej mi vracia schopnosti, ktoré sme my ľudia už dávno stratili. Cítim za to všetko záväzok a vďaka pobytu vo vode citlivo vnímam prebiehajúce zmeny. Nadobudol som hlboké presvedčenie, že nič nie je dôležitejšie ako zastaviť devastovanie prírody a zabezpečiť ďalší rozvoj ľudskej civilizácie tak, aby bol udržateľný. Samozrejme okrem zabránenia jadrovej vojny.

Hlavným kritériom našej existencie nemôže byť hromadenie hmotných statkov, ale rast vzdelanosti a ochrana všetkých foriem života, teda toho, čomu vravíme biodiverzita. Znie to možno naivne, lebo to znamená poraziť ľudskú chamtivosť, vychovať novú generáciu ľudí, múdrejších a zodpovednejších od nás, a to je nesmierne ťažká úloha.

Motivuje ma tiež to, že pracujeme na niečom úplne novom. Neustále musíme zápasiť s vlastnými pochybnosťami a celý program stále zdokonaľujeme. Najnovšie sme ho rozdelili do 5 tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena Klímy a Budúcnosť je v našich rukách.

Každý tematický okruh tvoria 4 témy, teda 4 dokumentárne filmy, publikácia s literárnymi príbehmi k daným témam (Požičaná planéta I.-V.) a environmentálne aktivity k témam, ktoré sú pre II. stupeň základných škôl sústredené v Odborných metodických príručkách pre pedagogickú prax Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I.-V. a pre tých mladších v 4 enviro-zošitoch pre výchovu v rodinách či neformálne vzdelávanie a krúžkovú činnosť na I. stupni ZŠ.

Imrich Jakab: Pre mňa to bola a stále je výzva. Environmentálnej výchove, vzdelávaniu a osvete sa venujem už vyše 15 rokov a rád prijímam výzvy, v ktorých vidím význam, ktoré majú myšlienku, potenciál a ktoré aj mňa osobnostne či odborne niekam posúvajú. A takto to bolo aj v prípade Požičanej planéty. Bol som oslovený aby som vypracoval metodickú príručku pre učiteľov, ktorá by nadväzovala na filmy dokumentaristu Jaroslava Blaška. Skúsil som to na jednom filme, vymyslel, overil v praxi, zapojil do tvorivého procesu aj svojich študentov na univerzite, a tak začala spolupráca, ktorá trvá dodnes. A už to nie je iba produkt dvoch ľudí, ale rozrastajúcej sa komunity, ktorá dáva Požičanej planéte dušu. Dušu, ktorá chce zefektívniť environmentálnu výchovu na školách a zmeniť zmýšľanie a konanie mladých ľudí.

Čo chcete dosiahnuť?

Jaroslav Blaško: Ak všeobecne akceptujeme, že nič nie je dôležitejšie, tak potom musia nasledovať patričné kroky. Nemôžeme sa ďalej klamať a dúfať, že ten gigantický ekologický dlh, ktorý sme vytvorili, niekto vyrieši za nás! Faktom tiež je, že naša generácia s ním už veľa urobiť nedokáže. Jeho zastavenie a odstránenie bude úlohou našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že ich na plnenie tejto úlohy pripravíme. Preto chceme pomôcť deťom, ale aj ich učiteľom a prispieť tak k systémovému posilneniu environmentálnej výchovy a vzdelávania. Aby sa naštartovali procesy, na konci ktorých si budú môcť naše deti povedať, že sa za nás nemusia až tak veľmi hanbiť.

Imrich Jakab: Mojou najväčšou ambíciou je dosiahnuť zmenu či už v práci učiteľov, v realizácii environmentálnej výchovy na školách a v príprave učiteľov na univerzitách, alebo zmenu postojov a hodnôt žiakov, zmenu v ich zmýšľaní a konaní a predovšetkým dosiahnuť viditeľný dopad týchto zmien na naše životné prostredie.

Čo je pri práci na programe najťažšie?

Jaroslav Blaško: Požičaná planéta je unikátny program, preto si vyžaduje neustále dohliadať na jeho vecný a odborný rámec. No a rovnako ťažké je prekonávať súčasnú zaužívanú prax. Environmentálna výchova má v našom výchovno-vzdelávacom systéme zahanbujúce postavenie. Všetky generácie sa do dnešných čias učili matematiku, dejepis, zemepis, občiansku náuku či náboženstvo a výsledkom je, že nezvládame vlastný technický pokrok, za ktorým katastrofálne zaostáva mentálny vývoj ľudí. To je príčinou prehlbujúceho sa drancovania a devastovania prírody a rastu negatívnych vplyvov na zmenu klímy, ničenie biodiverzity a všeobecné zhoršovanie životného prostredia. Niečo asi nie je v poriadku, keď podobne vzdelávame aj naše deti. Neberieme pri tom do úvahy, ako konzumná spoločnosť trhá putá ľudí s prírodou.

Bude veľmi ťažké tieto stereotypy prekonať a o to viac budú stúpať nároky na našu prácu. Práve preto nesie prvý tematický okruh názov Odcudzenie, pretože musíme začať s obnovením spätosti ľudí s prírodou. To je začiatok cesty ku zmenám v postojoch a konaní ľudí. Iba tak budeme schopní dospieť k zodpovednému životnému štýlu. Tomu však musí predchádzať zmena vzdelávacieho systému a v ňom posilnenie postavenia environmentálnej výchovy.

Imrich Jakab: Celkovo je tvorba učebnej pomôcky tohto formátu neľahký proces. Prvý diel programu Požičaná planéta vznikal niekoľko rokov, postupne sa dopĺňal, rozrastal, mnohokrát sa prerábal, aby bol lepší a dokonalejší. Prerábali sa nielen publikácie, ale upravovali sa aj samotné filmové dokumenty, a to všetko popri našich pracovných povinnostiach a často aj na úkor rodiny. A práve nájsť si dostatok času na tvorbu výstupov je to, čo je aj v súčasnosti pri práci na programe najťažšie.

Čo Vás motivuje?

Jaroslav Blaško: Už som spomínal, že cítim záväzok voči vode, voči tomu, čo mi dala a ako zmenila môj život. Mohol by som rozprávať hodiny o stretnutiach s veľrybami, žralokmi, uškatcami a mnohými inými živočíchmi, pri ktorých som si zrazu uvedomoval, že im rozumiem. Tieto divoké zvieratá nesčíselne krát vyslyšali moju túžbu po stretnutí a vytvárali vo mne presvedčenie, že v divokej prírode prebieha akási neverbálna komunikácia, ktorú však nechcem ďalej rozoberať, lebo by som bol asi za blázna.

Teší ma, že program získal niekoľko ocenení ako Národné podnikateľské ceny za životné prostredie, či záštitu od Slovenskej komisie organizácie Spojených národov pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Rovnako ma teší aj záujem o náš program a množstvo prejavov uznania, aj keď musím povedať, že už mám dosť poklepávania po pleciach, pretože rovnako ako všetko v dnešnom svete aj naša práca stojí peniaze a ich zháňanie mi zaberá stále viac času. Ten by som radšej venoval tvorbe.

Imrich Jakab: Najväčšou motiváciou pre mňa je zmysluplnosť. Skutočnosť že pracujeme na reálnej učebnej pomôcke, ktorá má silnú myšlienku, početnú cieľovú skupinu, potenciál zapôsobiť a niečo zmeniť a ešte k tomu všetkému aj veľmi dobre vyzerá (vďaka nášmu grafikovi Jánovi Bugárovi). To je tým hlavným motorom, ktorý ma poháňa a dodáva mi energiu k práci.

Aký je aktuálny stav v realizácii programu?

Jaroslav Blaško: Pre mňa je kľúčové, že sme sa dostali do etapy, kedy už iba nerozprávame o túžbe čosi vytvoriť, ale máme reálne výstupy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo odporúčaciu doložku pre súbor didaktických prostriedkov Požičaná planéta – Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I. Odcudzenie a máme za sebou prvú distribúciu programu. Darí sa nám získavať partnerov, aktuálne prebieha kampaň „100 škôl“, v rámci ktorej hľadáme firemných partnerov, ktorí zakúpia program pre sto základných škôl na Slovensku. Zapájajú sa naozaj veľké firmy ako Slovnaft, Komunálna poisťovňa, Ferona Slovakia, Mobis, Veolia, Kooperativa a ďalšie. Verím, že získame dosť partnerov na to, aby sme mohli do konca roka 2024 bezplatne dodať po jednom sete z každého tematického okruhu programu Požičaná planéta do všetkých základných škôl na Slovensku.

Čo môžete prezradiť o najbližších plánoch?

Jaroslav Blaško: Pokračujeme tematickým okruhom Konzum, pre ktorý máme hotové 4 dokumentárne filmy, napísanú publikáciu Požičaná planéta II., ktorá je aktuálne u grafika a experti z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre práve tvoria k jednotlivým témam environmentálne aktivity pre ďalšiu odbornú metodickú príručku pre pedagogickú prax a pre ďalšie 4 enviro-zošity. Dôležitý je však aj spôsob implementovania programu, preto pripravujeme vzdelávacie semináre pre pedagógov vo všetkých krajských mestách, webináre, náučné videá či pilotné programy na vybraných základných školách. Pre školy, učiteľov a rodičov sme na našej webovej stránke vytvorili špeciálne sekcie, kde sa môžu zaregistrovať a získať množstvo výhod.

Pandémia COVID-19 nás posadila na zadok, no verím, že situácia sa konečne upokojí a my budeme môcť plynule pokračovať v tvorbe. Verím tiež, že sa nám program podarí dostať do cudzojazyčných mutácií, na ktorých sme už začali pracovať.

https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/04/Pozicana_planeta_Skola_01-300x200.jpg
https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/04/Pozicana_planeta_Skola_02-300x200.jpg
https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/04/Pozicana_planeta_Skola_03-300x200.jpg
https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/04/Pozicana_planeta_Skola_05-300x200.jpg
https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/04/Pozicana_planeta_Skola_06-300x200.jpg
https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/04/Pozicana_planeta_Skola_08-300x200.jpg