O PROGRAME POŽIČANÁ PLANÉTA

Požičaná planéta je komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj, ktorý vzniká v spolupráci dive 2000 production, s.r.o., Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a OZ Požičaná planéta pre školy. Program prináša kľúčové témy udržateľného rozvoja, rozdelené do piatich tematických okruhov:
Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách.

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/01_Pozicana_planeta_Tematicke_okruhy_Odcudzenie.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/02_Pozicana_planeta_Tematicke_okruhy_Konzum.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/03_Pozicana_planeta_Tematicke_okruhy_Biodiverzita.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/04_Pozicana_planeta_Tematicke_okruhy_Zmena_klimy.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/05_Pozicana_planeta_Tematicke_okruy_Buducnost_je_v_nasich_rukach.jpeg
Ciele programu Požičaná planéta

 

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2023/07/Kruh.jpg

- moderná, pútavá a zrozumiteľná environmentálna výchova a vzdelávanie  k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia v rodinách, základných školách a stredných školách, 

- osveta, zvyšovanie informovanosti o globálnych problémoch a ich lokálnych súvislostiach a získavanie všeobecnej podpory obyvateľov pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja,

- rast vzdelanosti a zmena postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia, klimatickej zmene, zachovaniu biodiverzity, eliminovaniu znečistenia a predchádzaniu vzniku a odstraňovaniu environmentálnych záťaží,

- všeobecné akceptovanie a uplatňovanie zodpovedného životného štýlu a občianskej angažovanosti v širokých vrstvách obyvateľov Slovenskej republiky a Európskej únie.

V duchu myšlienky:  “Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí“, program nadväzuje na proces informatizácie škôl, využíva moderné prostriedky a pútavou a zrozumiteľnou formou nastoľuje a objasňuje problematiku udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. 

Jednotlivé témy sú nastolené a ďalej rozvíjané prostredníctvom:

-20 dokumentárnych filmov (4 filmy tvoria jeden tematický okruh)

-5 multimediálnych literárnych diel „Požičaná planéta I.-V.“ (vždy jedno dielo pre každý tematický okruh).

-5 Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax „Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I.-V.“ s viac ako 150 environmentálnymi aktivitami pre formálne aj neformálne vzdelávanie, určené pre 2. Stupeň základných škôl (vždy jedna príručka ku každému tematickému okruhu),

-20 Enviro-zošitov pre výchovu v rodinách a pre neformálne vzdelávanie v nižších ročníkoch základných škôl, s viac ako 150 environmentálnymi aktivitami (4 enviro-zošity pre každý tematický okruh)

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Filmy_Ucebnica.jpg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Kniha_01-1.jpg
Implementovanie programu do procesu vzdelávania

Súčasťou programu je tiež 80 vzdelávacích seminárov, po dva v každom krajskom meste SR, pre každý tematický okruh (2x8x5), ktorých cieľom je uľahčenie implementovania programu do procesu výchovy a vzdelávania, osveta a väčšia informovanosť obyvateľov SR o kľúčových témach a cieľoch udržateľného rozvoja. V mesiaci apríl a máj 2023 sme organizovali 16 seminárov k tematickému okruhu Požičaná planéta I.-Odcudzenie. Ďalších 16 seminárov k tematickému okruhu Požičaná planéta II. - Konzum prebehlo opäť vo všetkých krajských mestách v priebehu októbra a novembra 2023.

Vzdelávacie semináre k tematickému okruhu Požičaná planéta III. - Biodiverzita plánujeme realizovať v mesiacoch september - október 2024.

Východiská programu Požičaná planéta:

Hoci ľudstvo dosiahlo úžasný technický a informačný pokrok, priepastne za ním zaostáva mentálny vývoj ľudí. Stále nás ovláda chamtivosť a tak sme dopustili, že planétu ovládol konzum. Dôsledkom je drancovanie prírodných zdrojov, klimatická zmena, straty biodiverzity, devastovanie biotopov, či znečistenie. To všetko sa spája do závratného globálneho ekologického dlhu. Zašlo to až tak ďaleko, že prírodné ekosystémy už nie sú schopné obnovy. Ospravedlňujeme to pomýlenými kritériami kvality života, vzájomne sa klameme a presviedčame samých seba, že to nie je až také zlé. Ono je to však oveľa horšie!

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/O-projekte-01-1030x579.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/O-projekte-02-1030x579.jpeg

Tieto fotografie zobrazujú to isté miesto. Koralovú homoľu na útese Ras Mohammed v Červenom mori. Ich vznik delí pätnásť rokov. Za tak krátku dobu boli úplne zničené útesy, ktoré sa vyvíjali pätnásť tisíc rokov. Je to typická ukážka, ako sa drasticky a dramaticky rýchlo menia prírodné ekosystémy.

Už v roku 1992 prijala OSN na konferencii v Rio de Janeiro deklaráciu o udržateľnom rozvoji a Európska únia prijala udržateľný rozvoj ako svoju horizontálnu prioritu. Aj napriek množstvu opatrení sa negatívny vplyv našej civilizácie na prírodné ekosystémy ďalej prehlbuje a naša Zem sa za štvrťstoročie, ktoré uplynulo od konferencie v Riu, zásadne zmenila. Zaniklo obrovské množstvo prírodných ekosystémov, vyhynuli ďalšie živočíšne druhy a veľa ďalších je v najvyššom stupni ohrozenia. WWF (Svetový fond na ochranu prírody) koncom roka 2020 uverejnil správu, že od roku 1970 vyhynuli dve tretiny voľne žijúcich živočíchov.

Stále negatívne ovplyvňujeme klímu, prudko narastá znečistenie ovzdušia a vôd a okrem iného končí každý rok vo svetových oceánoch 12 miliónov ton plastov. Morské prúdy vytvárajú z ľudského odpadu nové plávajúce kontinenty, ktoré sú už veľké ako Nemecko, Francúzsko a Španielsko spolu. Naďalej príliš plytváme surovinovými zdrojmi a potravinami a iba na Slovensku končí v odpade ročne 178 kilogramov potravín na jedného obyvateľa. 

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_o_programe_05.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_o_programe_06.jpeg

Pri práci na filme „Vek smetí“. Zábery sú zo znečisteného vodného diela Ružín a z Lomničky, kde si bobry postavili hrádze z odpadu.

Príčin negatívneho vývoja je nesporne viac, ale rozhodujúcou je skutočnosť, že len veľmi málo ľudí rozumie tomu, čo udržateľný rozvoj vlastne znamená, aké sú jeho ciele a ešte menej ich vie, ako majú žiť svoj život, aby bol s udržateľným rozvojom v súlade. Je to aj preto, že jeho princípy sú vysvetľované nezrozumiteľne a bez väzby na reálny život. Pre ľudí sa zdajú byť globálne dôsledky negatívneho vplyvu našej civilizácie na prírodné ekosystémy neosobné, vzdialené a väčšinou si vôbec nepripúšťajú, že by sa na nich podieľali.

V snahe zvrátiť súčasný vývoj, formulovala OSN v dokumente „Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“ nové ciele udržateľného rozvoja a nalieha na členské štáty, aby sa základom ich uplatňovania stali výchova, vzdelávanie a osveta. Je pre nás nesmiernou cťou, že nad programom „Požičaná planéta“ prevzala záštitu Slovenská komisia Organizácie spojených národov pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO.

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_o_programe_01-kopie.png
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Pod_zastitou_UNESCO.jpeg

Program „Požičaná planéta“, ktorý v duchu myšlienky:  “Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí“, nadväzuje na proces informatizácie škôl, využíva zrozumiteľné, moderné prostriedky a pútavou formou nastoľuje a objasňuje problematiku udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. 

AUTOR PROGRAMU

Jaroslav Blaško
Konateľ spoločnosti dive 2000 production, s.r.o., inštruktor potápania: Instructor Trimix TSA TI70986SK, Advanced EANx Instructor IANTD 4033 Autor kníh „Cesty za tichom“ a pripravovanej edície „Požičaná planéta I.-V.“ Scenárista, kameraman a režisér dokumentárnych filmov, ktoré získali množstvo ocenení na medzinárodných filmových festivaloch, vrátane ceny Grand Prix z MFPP vo Vysokých Tatrách, 6-násobný majster Slovenska v kategóriách fotografia a film z vodného prostredia.

Slová autora
AUTOR PROGRAMU