Dokument na stiahnutie

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje spoločnosť dive 2000 production, s.r.o. projekt s názvom: „Podpora v kultúrnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu:

Hlavná aktivita 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

Hlavná aktivita 3. Podpora marketingových aktivít

Hlavná aktivita 5. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP

 Všetky tri hlavné aktivity vedú k jednému výstupu, ktorým bude tvorba audiovizuálneho centra, ktoré bude vďaka implementácii projektu technologicky a personálne vybavené tak, aby dokázalo produkovať špičkové audiovizuálne diela, pričom pilotným dielom bude „Požičaná planéta“. Spoločnosť musí neustále inovovať svoje technologické vybavenie a to z dôvodu rýchleho vývoja v oblasti informačno-komunikačných a audiovizuálnych technológií. Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať dodávkou uvedených technológií, marketingovej stratégie a podporou zamestnanosti.

Prostredníctvom nenávratného finančného príspevku si chce spoločnosť dive 2000 production, s.r.o. zabezpečiť nové, inovatívne technológie, zvýšiť si svoj inovačný potenciál najmä v oblasti informačno-komunikačných a audiovizuálnych technológií, vďaka čomu dokáže zabezpečiť vytvorenie nových pracovných miest a zvýšiť si svoju konkurencieschopnosť v Nitrianskom regióne.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  1. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, ktorých bude 1, a to dive 2000 production, s.r.o.
  2. Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, vytvoria sa 2 pracovné miesta.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 94 941,67 €.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom podnikateľského plánu s názvom „Podpora v kultúrnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.“ je mobilizácia kreatívneho potenciálu v oblasti tvorby audiovizuálnych diel z vodného prostredia a tvorba pracovných miest v kreatívnom priemysle v Nitrianskom kraji.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https:// www.culture.gov.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk