Dokument na stiahnutie

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje spoločnosť dive 2000 production, s.r.o. projekt s názvom: „Podpora v kultúrnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu:

Hlavná aktivita 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

Hlavná aktivita 3. Podpora marketingových aktivít

Hlavná aktivita 5. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP

 Všetky tri hlavné aktivity vedú k jednému výstupu, ktorým bude tvorba audiovizuálneho centra, ktoré bude vďaka implementácii projektu technologicky a personálne vybavené tak, aby dokázalo produkovať špičkové audiovizuálne diela, pričom pilotným dielom bude „Požičaná planéta“. Spoločnosť musí neustále inovovať svoje technologické vybavenie a to z dôvodu rýchleho vývoja v oblasti informačno-komunikačných a audiovizuálnych technológií. Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať dodávkou uvedených technológií, marketingovej stratégie a podporou zamestnanosti.

Prostredníctvom nenávratného finančného príspevku si chce spoločnosť dive 2000 production, s.r.o. zabezpečiť nové, inovatívne technológie, zvýšiť si svoj inovačný potenciál najmä v oblasti informačno-komunikačných a audiovizuálnych technológií, vďaka čomu dokáže zabezpečiť vytvorenie nových pracovných miest a zvýšiť si svoju konkurencieschopnosť v Nitrianskom regióne.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

 1. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, ktorých bude 1, a to dive 2000 production, s.r.o.
 2. Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, vytvoria sa 2 pracovné miesta.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 94 941,67 €.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom podnikateľského plánu s názvom „Podpora v kultúrnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.“ je mobilizácia kreatívneho potenciálu v oblasti tvorby audiovizuálnych diel z vodného prostredia a tvorba pracovných miest v kreatívnom priemysle v Nitrianskom kraji.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https:// www.culture.gov.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

Partnerstvo pre planétu

Nič nie je dôležitejšie! Prvoradým záujmom našej civilizácie, národov a všetkých ľudí je zastaviť tvorbu gigantického ekologického dlhu a s tým spätý náš negatívny vplyv na prírodné ekosystémy. Nikto sám nespasí svet a pre budúcnosť života na našej planéte je nevyhnutné, aby sme v čo najširšej miere spolu prijímali a aj realizovali opatrenia, ktoré budú garantovať, že ďalší rozvoj našej civilizácie bude udržateľný a zvyšovanie nášho blahobytu nebude na úkor prírody a nášho životného prostredia. Preto je dôležité, aby sme sa zjednocovali, aby sme spolu prispievali ku spoločenskému konsenzu, aby sme si uvedomovali, že to čo nás všetkých spája, je naša Zem, osud našich detí a budúcich generácií. Aby to všetko nebola iba utópia, musíme sa usilovať vychovať novú generáciu. Múdrejšiu a zodpovednejšiu od nás. K tomu má ambíciu prispieť aj program Požičaná planéta.

Cieľom budovania partnerstva pre planétu je priniesť program „Požičaná planéta“ na základné a stredné školy v SR. Pokiaľ to bude možné, aspoň jeden set z každého tematického okruhu bezplatne. Rovnako bezplatne zorganizovať vzdelávacie semináre pre pedagógov, rodičov a ostatných záujemcov vo všetkých krajských mestách, aby sme uľahčili implementovanie programu. Preto sa obraciame s láskavou žiadosťou o podporu programu „Požičaná planéta“ na všetky, firmy, nadácie, spoločenské organizácie a všetkých občanov.

Staňte sa partnermi programu Požičaná planéta!

Význam partnerstva

Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol udržateľný. Úlohou našej generácie je najmä pomôcť našim deťom a pripraviť ich na plnenie tejto úlohy. Partnerstvo pre planétu je určené pre všetkých, ktorí majú možnosť a záujem podporiť vzdelávanie a osvetu k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

Formy partnerstva

 • Generálny partner programu
 • Hlavný partner programu
 • Partner programu

Prínos pre partnerov

 • prezentácia firemnej politiky udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia
 • účasť pri filmovaní, unikátne filmové záznamy pre firemnú reklamu
 • reklama v titulkoch 20 dokumentárnych filmov cyklu „Požičaná planéta“,
 • reklama v publikáciách „Požičaná planéta I.-V.“,
 • reklama v „Odborných metodických príručkách pre pedagogickú prax I-V“,
 • reklama počas seminárov a vzdelávacích podujatí,
 • reklama na internete (web, facebook a pod.),
 • workshopy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov,
 • zľavy a výhody pri obstarávaní služieb, tovarov a výrobkov.

Program môžete podporiť prostredníctvom poskytnutia 2% dane pre OZ Požičaná planéta pre školy.

Kontaktné údaje OZ:
Obchodné meno (názov):  Občianske združenie Požičaná planéta pre školy
Sídlo:  Farská 22, 949 01 Nitra
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):  37 868 527

Mám záujem podporiť program