Požičaná planéta pre školy

Ak uznávame, že najdôležitejšou úlohou našej civilizácie je zabezpečiť svoj ďalší rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný, potom nemôžeme ďalej dopustiť, aby sa to netýkalo aj vzdelávania a výchovy našich detí. Úlohou školy stáva výchova, ktorej cieľom je zmena postojov, občianska angažovanosť a zodpovedný životný štýl. Výchova novej generácie ľudí, pre ktorých sa stane ochrana životného prostredia prirodzenou mentálnou výbavou a úcta k prírode a ochrana života a to nielen života ľudského, bude najdôležitejším kritériom ich rozhodovania a konania.

Zmyslom spolupráce je vytvoriť moderné učebné pomôcky, ktoré v sebe integrujú dokumentárny film, písaný text a odbornú metodickú príručku pre pedagogickú prax s environmentálnymi aktivitami, ktoré sú určené na prácu pedagógov so žiakmi a založené na motivácii, tvorivom prístupe a premostení danej témy na región a osobnú skúsenosť žiakov.  Tak sa nám darí dosiahnuť, aby v každej téme rezonovalo tiež globálne versus lokálne nazeranie na daný problém. Výsledkom je systémové riešenie, nevyžadujúce žiadne kurikulárne zmeny a nadväzujúce na proces informatizácie škôl.

Projekt „Požičaná planéta“ by nemal zmysel, ak by sme najdôležitejšie témy TUR nedokázali transformovať do podoby pútavej a zrozumiteľnej pre žiakov a študentov na základných a stredných školách. Práve preto sme nadviazali spoluprácu s Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a členmi realizačného tímu projektu sa stali: Prof. RNDr. František Petrovič, PhD. dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, člen Slovenskej ekologickej spoločnosti SAV, významný expert na problematiku TUR Mgr. Imrich Jakab, PhD. odborný asistent na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, so zameraním na environmentálnu výchovu, didaktiku ekológie a environmentalistiky a predmetovú didaktiku. PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. Odborný asistent na Katedre pedagogiky PF UKF