Späť na aktuality

Výzva na predloženie ponuky

ss12. mája 2020

12.5.2020

Výzva na predloženie ponuky

dive 2000 production, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Marketingová stratégia.

.

Výzva na predloženie ponuky