Späť na aktuality

9.3.2020

Výzva na predloženie ponuky.

dive 2000 production, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Kamera a podvodné puzdro s príslušenstvom a svetlá/osvetľovacia rampa pod vodu“.

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.3 Položkový rozpočet so špecifikáciou v elektronickej verzii