Deň pre planétu.

Deň pre planétu je celoslovenské podujatie zamerané na ochranu životného prostredia, biodiverzity, eliminovanie príčin klimatickej zmeny, hľadanie vecných cieľov pre adaptovanie ekonomiky a spoločnosti na dôsledky klimatickej zmeny, na podporu environmentálnej výchovy a vzdelávania a priblíženie zmyslu a cieľov udržateľného rozvoja širokej verejnosti v Slovenskej republike.  .

Organizátormi podujatia sú dive 2000 production, s.r.o., Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a OZ Požičaná planéta pre školy v spolupráci a odbornou záštitou Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, v.v.i., a podporou partnerov celoslovenskej súťaže základných škôl "Veľké pátranie v regiónoch / pomáhame vedcom" a programu Požičaná planéta.

Podujatie Deň pre planétu sa v tomto roku uskutoční 23.10.2024 pri príležitosti Dňa udržateľnosti. Súčasťou podujatia je prezentácia dosiahnutých výsledkov a cieľov firemných partnerov a hostí podujatia v oblasti udržateľnosti, prezentácia dosiahnutých výsledkov slovenských miest a obcí v oblasti udržateľné ľudské sídla, prezentácia príkladov udržateľnej praxe slovenských firiem, blok planéta deťom, deti pre planétu, panelové diskusie klimatická zmena a biodiverzita, spoločnosť a ekonomika, environmentálna výchova, vzdelávania a osveta a slávnostný galavečer.

V roku 2024 je súčasťou podujatia tiež celoslovenská súťaž základných škôl:

Veľké pátranie v regiónoch / pomáhame vedcom.

Upozorňujeme pedagógov, ktorí sú už zaregistrovaní na stránke "Pre učiteľov", aby pri registrácii do súťaže použili iný e-mail (napr. email školy).

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/05/Banner_Den_pre_planetu_Uvodna_strana-scaled.jpg
Východiská súťaže:

Prvoradým cieľom úsilia o udržateľný rozvoj je zabrániť ďalším stratám biodiverzity a dosiahnuť stav, aby boli spoločenský pokrok a zvyšovanie životnej úrovne ľudí realizované v medziach kapacity ekosystémov, v súlade s plnohodnotným zachovaním prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre budúce generácie.

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) koncom roka 2020 uverejnil správu, že od roku 1970 vyhynuli dve tretiny voľne žijúcich živočíchov. Uvedené sa týka aj motýľov a ich výskyt sa stal významným faktorom pre hodnotenie stavu životného prostredia. Práve preto je súťaž pri príležitosti Dňa pre planétu 2024 zameraná na pozorovanie, dokumentovanie a určovanie motýľov v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV, v.v.i..

Ciele súťaže:
 • podporiť environmentálnu výchovu a vzdelávanie na základných školách a v rodinách,
 • prehĺbiť záujem žiakov o prírodu regiónu,
 • formovať postoje žiakov, ich občiansku angažovanosť a zmysel pre zodpovedný životný štýl,
 • podporiť u žiakov zmysel pre tímovú prácu,
 • zapojiť žiakov do zberu dát, vhodných pre ich ďalšie vedecké spracovanie,
 • podporiť férovú súťaž medzi školami na Slovensku.
Predmet a priebeh súťaže:
 • Predmetom súťaže je odfotografovať a správne určiť druhy motýľov pozorované v regióne školy.
 • Školy registrujú svoje tímy do súťaže prostredníctvom registračného formulára na www.pozicanaplaneta.sk/den_pre_planetu/registracia
 • Termín na registráciu tímov je od dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 21.6.2024, 24:00.
 • Po zaregistrovaní získajú prihlásené školy prístup ku štatútu súťaže, odkazu na webové stránky vhodné pre určovanie druhu motýľov a súťažným materiálom.
 • Tímy môžu plniť súťažné úlohy od 1.6.2024 do 30.9.2024.
 • Tímy vytvoria na základe zachytených fotografií motýľov poster a tabuľku vo formáte excel, ktoré získajú na www.pozicanaplaneta.sk/den_pre_planetu/prihlasenie.
 • Hodnotí sa počet odfotografovaných a správne určených druhov motýľov.
Súťažiace tímy:
 • Súťaž je celoslovenská, súťažia tímy jednotlivých škôl.
 • Každá základná škola v SR môže nominovať jeden súťažný tím.
 • Vedúcim tímu je pedagóg, vedúci záujmového krúžku, koordinátor environmentálnej výchovy školy.
 • Členmi tímu sú žiaci školy, bez obmedzenia veku. Tím môže byť zostavený na báze triedy, záujmového krúžku, ale tiež výberom žiakov z rôznych tried školy.
 • Maximálny počet žiakov v tíme je 20.
Termíny realizácie súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 22.5.2024.
Súťaž bude prebiehať od 1.6.2024 do 30.9.2024.
Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 23.10.2024 počas konania podujatia Deň pre planétu 2024

Ceny

Prvé tri kolektívy získajú medaile Deň pre planétu a vecné ceny.

Víťazný tím získa:

 • finančný príspevok pre školu vo výške 3000,- eur,
 • zájazd do Viedne a navštívi Motýlí dom a Dom mora.
Partneri podujatia Deň pre planétu a súťaže škôl Veľké pátranie v regiónoch / pomáhame vedcom:
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/05/01_Den_pre_planetu_Partneri_UKE_SAV_vvi.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/05/02_Den_pre_planetu_Partneri_FPVI_UKF.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Den_pre_planetu_Partneri_OZ_PPPS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Den_pre_planetu_Partneri_SSD.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/05/03_Den_pre_planetu_Partneri_Slovenska_Grafia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/05/04_Den_pre_planetu_Partneri_Danucem_Slovensko.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/05_Den_pre_planetu_Partneri_Foxconn_kopie.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Den_pre_planetu_Partneri_Ellio_kopie.png