Staňte sa príkladom udržateľnej praxe Programu Požičaná planéta

Konkrétne príklady udržateľnej praxe, približujú žiakom hodnoty, ktoré budú v čase ich produktívneho veku samozrejmou súčasťou podnikania, formujú ich postoje a pozitívnu väzbu ku značke. Pomáhajú previazať hodnoty, ktoré im vštepuje environmentálna výchova s reálnym úsilím firiem o ich implementovanie do výrobkových a technologických inovácií, znižovanie environmentálnych záťaží, zavedenie princípov cirkulárnej ekonomiky a pod.

Staňte sa príkladom udržateľnej praxe a integrálnou súčasťou environmentálneho vzdelávania. Zdieľajte hodnoty a vízie Vašej firemnej politiky udržateľnosti a ochrany životného prostredia so stovkami tisíc súčasných i budúcich žiakov 2071 základných a 866 stredných škôl na Slovensku.
Zámerom tvorcov programu Požičaná planéta je nielen poukazovať na negatívne javy, ale primäť žiakov a pedagógov zamýšľať sa nad možnosťami osobného prínosu k zabezpečeniu udržateľného rozvoja našej spoločnosti. K tomuto cieľu by mali pomáhať príklady dobrej praxe zo všetkých hospodárskych odvetví v rámci celej Slovenskej republiky. Preto od tematického okruhu Požičaná planéta III. - Biodiverzita sú na USB nosiče s dokumentárnymi filmami zaraďované tiež krátke filmy dokumentujúce príklady udržateľnej praxe partnerov programu, prostredníctvom ktorých budú môcť pedagógovia pri vyučovaní danej témy demonštrovať pozitívne výsledky dosiahnuté pri zmenách výrobkov, technológie výroby, v administratívnych procesoch, pri využití princípov cirkulárnej ekonomiky, či pri znižovaní environmentálnych záťaží a pod.

Partneri tak získajú:

  • prezentáciu hodnôt svojej firemnej politiky udržateľnosti a ochrany životného prostredia pre státisíce súčasných i budúcich žiakov slovenských základných a stredných škôl,
  • krátky filmový dokument o spoločnosti, ktorý bude prezentovaný tiež počas Dňa pre planétu,
  • prezentáciu počas vzdelávacích seminárov a podujatí pre školy a verejnosť,
  • workshopy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov,
  • prezentáciu na web stránkach a sociálnych sieťach programu.

Chceme prezentovať našu firmu ako príklad udržateľnosti: