//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/PP_I_Temy-kopie.png
POŽIČANÁ PLANÉTA I. - ODCUDZENIE

Úvodný tematický okruh, ktorý sa v jednotlivých častiach venuje nasledujúcim témam:
I.1 Kráľovná Karpát - Ochrana životného prostredia
Podtémy:

 • dôležitosť vody pre človeka a iné živé organizmy
 • vplyv ľudskej činnosti na vodné ekosystémy
 • znečistenie vody poľnohospodárskou a priemyselnou činnosťou a dopravou
 • druhová rozmanitosť
 • ochrana ohrozených druhov živočíchov
 • príbehy slovenský rýb – hlavátka podunajská, vyza veľká, karas zlatistý, lipeň tymiánový
 • životný cyklus rýb
 • Orava, Oravská priehrada
 • potravové vzťahy, predátor a korisť
 • funkcie živočíchov v prírode, rovnováha v prírode
 • udržateľný turizmus
 • druhová a územná ochrana prírody

I.2 Ostrov zlých duchov - Zachovanie kultúrneho dedičstva
Podtémy:

 • kultúrna a druhová diverzita
 • spolupráca a tímové riešenie úloh
 • chránené živočíchy a miesta ich výskytu, biotopy
 • územná a druhová ochrana prírody
 • spolupráca v prírode
 • úcta k prírode
 • vplyv ľudskej činnosti na prírodné prostredie
 • spolužitie ľudí a živočíchov
 • I.3 Inštinkt - Odcudzenie sa ľudí prírode
  Podtémy:

  • odprírodnenie človeka, história a vývoj ľudstva, zmena krajiny, globálne
  • environmentálne problémy
  • Mexiko, Kalifornský polostrov, Cortézovo more
  • uškatec kalifornský, žralok veľrybí, veľrybovec šivý,
  • sardinky a život v húfe
  • súvislosti a vzťahy v morských ekosystémoch
  • slovenské biotopy – ich charakteristiky a problémy
  • potravové vzťahy, predátor, korisť
  • prirodzený výber + rovnováha v prírode
  • vplyv človeka na rovnováhu v prírode
  • lokality svetového dedičstva UNESCO

  I.4 Bohatí či chudobní? - Kvalita života
  Podtémy:

  • vzájomný vzťah ľudí a žralokov
  • ohrozenie žralokov, zneužitie technického pokroku
  • zdravý vs. devastovaný ekosystém, bohatstvo vs. chudoba
  • životný štýl
  • ekologická stopa, vplyv každého jednotlivca na životné prostredie
  • bohatstvo, konzum, hodnotový systém
  • znečistenie životného prostredia – tvorba odpadov a ich zhodnocovanie
  • empatia a vcítenie sa do života morských živočíchov
  • príroda v našom rebríčku hodnôt
  //pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/PP_II_Temy-kopie.png
  POŽIČANÁ PLANÉTA II. - KONZUM

  II.1  Plač veľrýb - Ľudská chamtivosť
  Podtémy:

  • ochrana živočíšneho druhu
  • vplyv človeka na biodiverzitu
  • ohrozenie života v ekosystémoch
  • udržateľné využitie technického pokroku
  • udržateľný manažment veľkých šeliem

  II.2  Posledné stretnutie - Konzumná spoločnosť
  Podtémy:

  • cestovný ruch ako súčasť konzumu
  • vzťahy v biotopoch
  • prírodné a socioekonomické problémy Afriky
  • morské živočíchy
  • slovenské a svetové endemity
  • územná a druhová ochrana prírody
  • životné hodnoty
  • globálne problémy
  • plytvanie

  II.3  Vek smetí - Znečistenie a hospodárenie s odpadom
  Podtémy:

  • prírodný a umelý odpad
  • globálny problém ľudstva
  • mikroplasty
  • nelegálne skládky odpadov
  • triedenie a recyklácia odpadu
  • kompostovanie
  • konzumný spôsob života
  • znižovanie tvorby odpadov
  • Zero waste
  • doba rozkladu

  II.4 Obeť - Udržateľný manažment prírodných zdrojov
  Podtémy:

  • ľudská márnivosť
  • konzumný spôsob života
  • vplyv človeka na životné prostredie
  • ekosystém
  • potravové vzťahy
  • druhová rozmanitosť
  • funkcia dravcov v prírode
  • manažment životného prostredia
  • lesné hospodárstvo
  • lúky a pasienky
  //pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Pozicana_planeta_III_Biodiverzita_Temy.png
  POŽIČANÁ PLANÉTA III. - BIODIVERZITA

  Úspešne sme ukončili proces tvorby nového tematického okruhu Požičaná planéta III. – BIODIVERZITA. Opäť vzniká unikátny súbor environmentálnych didaktických učebných pomôcok, tentoraz venovaný potrebe zachovania biodiverzity s nasledovnými témami:

  III.1. Kód draka - Zachovanie biodiverzity
  Podtémy:

  • princípy fungovania ekosystémov
  • vzťahy v ekosystémoch,
  • rôznorodosť ekosystémov a druhová diverzita
  • biodiverzita – jej význam a hodnota
  • vplyv človeka na biodiverzitu
  • poľnohospodárstvo a priemysel
  • endemity
  • ochrana biodiverzity

  III.2. - Prirodzený výber - Zachovanie prírodného dedičstva
  Podtémy:

  • endemity
  • pôvod druhov
  • vzťahy v ekosystémoch a prirodzený výber
  • vplyv prostredia na formovaní druhov
  • vodné a suchozemské ekosystémy
  • druhová a územná ochrana biodiverzity
  • unikátne biotopy ako prírodné dedičstvo
  • druhová a územná ochrana prírody
  • národné parky a chránené krajinné oblasti

  III.3. Kam kráča život? - Udržateľné hospodárenie
  Podtémy:

  • vplyv človeka na jednotlivé zložky životného prostredia
  • environmentálne problémy vodných ekosystémov
  • význam, ohrozenie a ochrana pôdy
  • kvalita ovzdušia
  • udržateľný turizmus
  • genetická diverzita a ochrana genofondu
  • migrácia živočíchov
  • drancovanie prírodných zdrojov
  • udržateľné hospodárenie
  • zodpovedný životný štýl
  • starostlivosť o životné prostredie
  • III.4. Odtrhnutí z reťaze - Potravný reťazec
   Podtémy:
  • potravové vzťahy a reťazce,
  • predátor a korisť,
  • symbióza, konkurencia, parazitizmus,
  • vplyv človeka na vzťahy v ekosystémoch,
  • drancovanie a neudržateľný lov,
  • zneužívanie technického pokroku,
  • negatívne zásahy do ekosystémov,
  • neudržateľné čerpanie prírodných zdrojov,
  • zneužívanie postavenia ľudí v potravnom reťazci,
  • ochrana ohrozených živočíchov