//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/PP_I_Temy-kopie.png
POŽIČANÁ PLANÉTA I. - ODCUDZENIE

Úvodný tematický okruh, ktorý sa v jednotlivých častiach venuje nasledujúcim témam:
I.1 Kráľovná Karpát - Ochrana životného prostredia
Podtémy: dôležitosť vody pre človeka a iné živé organizmy; vplyv ľudskej činnosti na vodné ekosystémy; znečistenie vody poľnohospodárskou a priemyselnou činnosťou a dopravou; druhová rozmanitosť; ochrana ohrozených druhov živočíchov; príbehy slovenský rýb – hlavátka podunajská, vyza veľká, karas zlatistý, lipeň tymiánový; životný cyklus rýb; Orava, Oravská priehrada; potravové vzťahy, predátor a korisť; funkcie živočíchov v prírode, rovnováha v prírode; udržateľný turizmus; druhová a územná ochrana prírody

I.2 Ostrov zlých duchov - Zachovanie kultúrneho dedičstva
Podtémy: kultúrna a druhová diverzita; spolupráca a tímové riešenie úloh; chránené živočíchy a miesta ich výskytu, biotopy; územná a druhová ochrana prírody; spolupráca v prírode; úcta k prírode; vplyv ľudskej činnosti na prírodné prostredie; spolužitie ľudí a živočíchov

I.3 Inštinkt - Odcudzenie sa ľudí prírode
Podtémy: odprírodnenie človeka, história a vývoj ľudstva, zmena krajiny, globálne; environmentálne problémy; Mexiko, Kalifornský polostrov, Cortézovo more; uškatec kalifornský, žralok veľrybí, veľrybovec sivý; sardinky a život v húfe; súvislosti a vzťahy v morských ekosystémoch; slovenské biotopy – ich charakteristiky a problémy; potravové vzťahy, predátor, korisť; prirodzený výber + rovnováha v prírode; vplyv človeka na rovnováhu v prírode; lokality svetového dedičstva UNESCO

I.4 Bohatí či chudobní? - Kvalita života
Podtémy: vzájomný vzťah ľudí a žralokov; ohrozenie žralokov, zneužitie technického pokroku; zdravý vs. devastovaný ekosystém, bohatstvo vs. chudoba; životný štýl; ekologická stopa, vplyv každého jednotlivca na životné prostredie; bohatstvo, konzum, hodnotový systém; znečistenie životného prostredia – tvorba odpadov a ich zhodnocovanie; empatia a vcítenie sa do života morských živočíchov; príroda v našom rebríčku hodnôt

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/PP_II_Temy-kopie.png
POŽIČANÁ PLANÉTA II. - KONZUM

II.1  Plač veľrýb - Ľudská chamtivosť
Podtémy: ochrana živočíšneho druhu; vplyv človeka na biodiverzitu; ohrozenie života v ekosystémoch; udržateľné využitie technického pokroku; udržateľný manažment veľkých šeliem

II.2  Posledné stretnutie - Konzumná spoločnosť
Podtémy: cestovný ruch ako súčasť konzumu; vzťahy v biotopoch; prírodné a socioekonomické problémy Afriky; morské živočíchy; slovenské a svetové endemity; územná a druhová ochrana prírody; životné hodnoty; globálne problémy; plytvanie

II.3  Vek smetí - Znečistenie a hospodárenie s odpadom
Podtémy: prírodný a umelý odpad; globálny problém ľudstva; mikroplasty; nelegálne skládky odpadov; triedenie a recyklácia odpadu; kompostovanie; konzumný spôsob života; znižovanie tvorby odpadov; Zero waste; vdoba rozkladu

II.4 Obeť - Udržateľný manažment prírodných zdrojov
Podtémy: ľudská márnivosť; konzumný spôsob života; vplyv človeka na životné prostredie; ekosystém; potravové vzťahy; druhová rozmanitosť; funkcia dravcov v prírode; manažment životného prostredia; lesné hospodárstvo; lúky a pasienky

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Pozicana_planeta_III_Biodiverzita_Temy.png
POŽIČANÁ PLANÉTA III. - BIODIVERZITA

Úspešne sme ukončili proces tvorby nového tematického okruhu Požičaná planéta III. – BIODIVERZITA. Opäť vzniká unikátny súbor environmentálnych didaktických učebných pomôcok, tentoraz venovaný potrebe zachovania biodiverzity s nasledovnými témami:

III.1. Kód draka - Zachovanie biodiverzity
Podtémy: princípy fungovania ekosystémov; vzťahy v ekosystémoch; rôznorodosť ekosystémov a druhová diverzita; biodiverzita – jej význam a hodnota; vplyv človeka na biodiverzitu; poľnohospodárstvo a priemysel; endemity; ochrana biodiverzity

III.2. - Prirodzený výber - Zachovanie prírodného dedičstva
Podtémy: endemity; pôvod druhov; vzťahy v ekosystémoch a prirodzený výber; vplyv prostredia na formovaní druhov; vodné a suchozemské ekosystémy; druhová a územná ochrana biodiverzity; unikátne biotopy ako prírodné dedičstvo; druhová a územná ochrana prírody; národné parky a chránené krajinné oblasti

III.3. Kam kráča život? - Udržateľné hospodárenie
Podtémy: vplyv človeka na jednotlivé zložky životného prostredia; environmentálne problémy vodných ekosystémov; význam, ohrozenie a ochrana pôdy; kvalita ovzdušia; udržateľný turizmus; genetická diverzita a ochrana genofondu; migrácia živočíchov; drancovanie prírodných zdrojov; udržateľné hospodárenie; zodpovedný životný štýl; starostlivosť o životné prostredie

III.4. Odtrhnutí z reťaze - Potravný reťazec
Podtémy: potravové vzťahy a reťazce; predátor a korisť; symbióza, konkurencia, parazitizmus; vplyv človeka na vzťahy v ekosystémoch; drancovanie a neudržateľný lov; zneužívanie technického pokroku, negatívne zásahy do ekosystémov; neudržateľné čerpanie prírodných zdrojov; zneužívanie postavenia ľudí v potravnom reťazci; ochrana ohrozených živočíchov